विद्याभारती E पाठशाला

पठामि संस्कृतं नित्यम्

कक्षा- पञ्चम्याः छात्राणां कृते ‘पठामि संस्कृतं नित्यम्’ अस्य शुद्धोचारणम् अर्थं च।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *