विद्याभारती E पाठशाला

सरलभाषा संस्कृतं

संस्कृत-गीतम् (Saras Bhasha Sanskritam) विश्वभाषा संस्कृतम्

१. सरलभाषा संस्कृतं सरसभाषा संस्कृतम् ।

सरस-सरल-मनोज्ञ-मङ्गल-देवभाषा संस्कृतम् ॥

२. मधुरभाषा संस्कृतं मृदुलभाषा संस्कृतम् ।

मृदुल-मधुर-मनोह-रामृत-तुल्यभाषा संस्कृतम् ॥

(अमृत)तुल्यभाषा संस्कृतम् ॥

३. देवभाषा संस्कृतं वेदभाषा संस्कृतम् ।

भेद-भाव-विनाशकं खलु, दिव्यभाषा संस्कृतम् ॥

४. अमृतभाषा संस्कृतम्, अतुलभाषा संस्कृतम् ।

सुकृति-जन-हृदि परिलसितशुभवरदभाषा संस्कृतम् ॥

५. भुवनभाषा संस्कृतं, भवनभाषा संस्कृतम् ।

भरत-भुवि परि-लसित, काव्य-मनोज्ञ-भाषा संस्कृतम् ॥

६. शस्त्रभाषा संस्कृतं, शास्त्रभाषा संस्कृतम् ।

शस्त्र-शास्त्र-भृदार्ष-भारत-,राष्ट्रभाषा संस्कृतम् ॥

७. धर्मभाषा संस्कृतं, कर्मभाषा संस्कृतम् ।

धर्म-कर्म-प्रचोदकं खलु, विश्वभाषा संस्कृतम् ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *