विद्याभारती E पाठशाला

शक्तिसम्भृतम् युक्तिसम्भृतम्

शक्तिसम्भृतम् युक्तिसम्भृतम् ।

शक्तियुक्तिसम्भृतं भवतु भारतम् ॥

शस्त्रधारकं शास्त्रधारकम् ।

शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम् ॥

रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतम् ।

रीतिनीतिसंस्कृतम् भवतु भारतम् ॥

कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकम् ।

कर्मधर्मनैष्ठिकम् भवतु भारतम् ॥

भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकम् ।

भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतम् ॥

भारतम् भारतम् भवतु भारतम् ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *