विद्याभारती E पाठशाला

जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे

जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे

शंतनोतु हि सर्वदा मुदम् ।।

प्रार्थयामहे भव शतायु: ईश्वर

सदा त्वाम् च रक्षतु ।।

पुण्य कर्मणा कीर्तिमार्जय

जीवनम् तव भवतु सार्थकम्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *