विद्याभारती E पाठशाला

कृत्वा नव दृढ संकल्प

कृत्वा नव दृढ संकल्प

कृत्वा नव दृढ संकल्प वितरन्तो नव संदेशम

घटयामो नव संघटनं रचयामो नवमितिहासम् || धृ ||

नवमन्वन्तर शिल्पीन: राष्ट्रसमुन्नति कांक्षिण: |

त्यागधन: कार्येकरता: कृतिनिपुण: वयम विषण्ण: || १ ||

कृत्वा नव दृढ संकल्पम्…. || धृ ||

भेदभावना निरासयन्त: दिनदरिद्राम समुद्धरन्त: |

दु:ख वितप्तान समाश्वसन्त: कृतसंकल्पा सदास्मरन्त: || २ ||

कृत्वा नव दृढ संकल्पम्…. || धृ ||

प्रगतिपथान्नहि विचलेम परम्परा संरक्षेम |

समोत्साहिनो निरुद्वेगीनो नित्य निरंतर गतिशीला: || ३ ||

कृत्वा नव दृढ संकल्पम्…. || धृ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *