विद्याभारती E पाठशाला

कालिदासो जने-जने कण्ठे-कण्ठे संस्कृतम्

कालिदासो जने-जने कण्ठे-कण्ठे संस्कृतम् ।

ग्रामे-ग्रामे नगरे-नगरे गेहे गेहे संस्कृतम् ॥…..

सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्य भाषा संस्कृतम् ।

मुनिजनवाणी कविजनवाणी प्रियजन वाणी संस्कृतम् ॥1

कालिदासो जने-जनेo….

वसतो-वसतो रामचरितम् प्रियजन भाषा संसकृतम् ।

सदने-सदने भारत देशे ग्रामे-ग्रामे संस्कृतम् ॥2

कालिदासो जने-जनेo….

मुनिजन वांञ्छा कविजन वांञ्छा प्रियजन वांञ्छा संस्कृतम् ।

वदने-वदने कार्यक्षेत्रे वार्तालापे संस्कृतम् ॥3

कालिदासो जने-जनेo….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *